Βασικές έννοιες της Τεχνικής Ανάλυσης

Technical analysis
Technical analysis

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος πρόβλεψης της εξέλιξης των τιμών στις χρηματιστηριακές αγορές εξετάζοντας τις τάσεις μέσω των σχηματισμών των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και τον όγκο συναλλαγών. Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, η οποία εστιάζει στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μιας εταιρείας, η τεχνική ανάλυση εστιάζει αποκλειστικά σε ιστορικά δεδομένα τιμών και στον όγκο των συναλλαγών.

Μια σημαντική πτυχή της τεχνικής ανάλυσης είναι η χρήση μοτίβων γραφημάτων για τον εντοπισμό πιθανών σημάτων αγοράς και πώλησης. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, γραμμές τάσης, μοτίβα κεριών (Candlestick) και δείκτες όπως κινούμενοι μέσοι όροι και δείκτης σχετικής ισχύος (RSI).

Μια άλλη σημαντική έννοια στην τεχνική ανάλυση είναι η έννοια των επιπέδων στήριξης και αντίστασης, τα οποία είναι περιοχές τιμών όπου μια μετοχή τείνει να σταματήσει να πέφτει ή να ανεβαίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις, συνιστάται η χρήση τεχνικής ανάλυσης να συνδυαστεί με θεμελιώδη ανάλυση και άλλες επενδυτικές στρατηγικές προκειμένου να ληφθεί μια τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση.

Η τεχνική ανάλυση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Traders και τους επενδυτές για να κατανοήσουν τις κινήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα, ισοτιμίες κ.α.) και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών τους. 

Μια άλλη σημαντική τεχνική στην τεχνική ανάλυση είναι η χρήση δεικτών. Αυτοί οι  δείκτες είναι μαθηματικοί αλγόριθμοι που βασίζονται σε δεδομένα τιμής και όγκου ενός περιουσιακού στοιχείου που μετρούν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως τάσεις, ορμή και μεταβλητότητα.

Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση είναι οι κινούμενοι μέσοι όροι, οι ζώνες Bollinger, η στοχαστική και η MACD (Moving Average Convergence Divergence). Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων, τον εντοπισμό των συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης και για τη δημιουργία πιθανών σημάτων αγοράς και πώλησης. Οι δείκτες από μόνοι τους δεν δίνουν ακριβείς προβλέψεις. Επομένως, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς δείκτες και να τους βλέπετε σε συνδυασμό με άλλες αναλυτικές μεθόδους και επενδυτικές στρατηγικές.

Μια άλλη σημαντική έννοια στην τεχνική ανάλυση είναι η χρήση χρονικών πλαισίων. Οι Traders και οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά χρονικά πλαίσια για την ανάλυση περιουσιακών στοιχείων, από βραχυπρόθεσμα χρονικά πλαίσια όπως γραφήματα 1 λεπτού έως μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια όπως μηνιαία ή ετήσια γραφήματα. Ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί ένας Traders ή επενδυτής, μπορεί να εντοπίσει διαφορετικά μοτίβα γραφημάτων και δείκτες. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε πολλαπλά χρονικά πλαίσια για να κατανοήσουμε καλύτερα τη δράση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, ξεκινώντας από το μακροπρόθεσμο γράφημα και προχωράμε προς το βραχυπρόθεσμο για καλύτερη κατανόηση.

Συμπερασματικά, η τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας συναλλαγών και επενδύσεων. Προσφέρει στους Traders και στους επενδυτές τη δυνατότητα να κατανοούν τις κινήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και να κάνουν προβλέψεις για τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών. 

Ένας άλλος τρόπος απεικόνισης της τεχνικής ανάλυσης είναι τα μοτίβα διαγραμμάτων. Τα μοτίβα γραφημάτων είναι οπτικά μοτίβα που προέρχονται από δεδομένα τιμής και όγκου του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου που αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένες τάσεις και μοτίβα συμπεριφοράς.

Μερικά από τα πιο κοινά μοτίβα γραφημάτων είναι το κεφάλι και οι ώμοι (Head and Shoulders Chart), το διπλό κάτω και το διπλό επάνω μέρος, η σημαία και το κανάλι. Αυτά τα μοτίβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων, τον εντοπισμό συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης και τη δημιουργία πιθανών σημάτων αγοράς και πώλησης.

Είναι σημαντικό να εξετάζετε πολλά μοτίβα γραφημάτων και να τα χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ανάλυσης και δείκτες για να κάνετε μια πιο ακριβή πρόβλεψη.

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση είναι η χρήση γραμμών τάσης. Οι γραμμές τάσης είναι γραμμές που χαράσσονται στις κινήσεις των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των τάσεων.

Οι γραμμές τάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικοί στόχοι τιμών για το περιουσιακό στοιχείο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τάσεις υπόκεινται σε αλλαγές και ότι οι γραμμές τάσης πρέπει να αναθεωρούνται περιοδικά για να διασφαλίζεται ότι συνεχίζουν να είναι σχετικές και ακριβείς.

Elliott Waves

Η θεωρία κυμάτων Elliot είναι μια έννοια στην τεχνική ανάλυση που αναπτύχθηκε από τον Ralph Elliott τη δεκαετία του 1930. Η θεωρία δηλώνει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές κινούνται σε μια σειρά μοτίβων κυμάτων, που χωρίζονται σε πέντε κύματα ώθησης και τρία διορθωτικά κύματα. Τα παλμικά κύματα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την τάση και τείνουν να έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ τα διορθωτικά κύματα είναι αντίθετα με την τάση και τείνουν να διαρκούν περισσότερο. Τα μοτίβα κυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των τιμών και τη δημιουργία πιθανών σημάτων αγοράς και πώλησης.

Η εφαρμογή της θεωρίας των κυμάτων Elliot απαιτεί κάποια κατανόηση της ψυχολογίας της αγοράς και την ικανότητα εντοπισμού προτύπων στις κινήσεις των τιμών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θεωρία των κυμάτων Elliot δεν είναι χωρίς διαμάχη και οι προβλέψεις της δεν είναι πάντα ακριβείς.

Είναι επομένως σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η θεωρία των κυμάτων Elliot σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ανάλυσης και δείκτες για να γίνει πιο ακριβής πρόβλεψη και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για επιτυχημένες προβλέψεις και ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι με κάθε είδους επένδυση.

Fibonacci retracement

Η ακολουθία Fibonacci είναι μια ακόμη σημαντική τεχνική στην τεχνική ανάλυση που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό πιθανών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Βασίζεται στην ιδέα ότι οι αγορές εμφανίζουν συχνά διορθωτικές κινήσεις που ακολουθούν μια ακολουθία Fibonacci.

Ο Leonardo Fibonacci ήταν ένας Ιταλός μαθηματικός που έζησε τον 12ο αιώνα και ο οποίος ανέπτυξε την ακολουθία Fibonacci και τη μέθοδο της επαναφοράς Fibonacci που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση σήμερα.

Η ακολουθία Fibonacci είναι μια σειρά αριθμών όπου κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, κ.λπ. Τα επίπεδα επαναφοράς υπολογίζονται σχεδιάζοντας μια γραμμή τάσης από το υψηλό σε ένα χαμηλό και χρησιμοποιώντας βασικά ποσοστιαία επίπεδα Fibonacci (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% και 100 %) απεικονίζονται στον άξονα Υ. Όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αναπηδά μετά από μια ανοδική κίνηση, ένα επίπεδο υποστήριξης μπορεί να βρεθεί στο 38,2% ή στο 50%. Ένα επίπεδο αντίστασης μπορεί να βρεθεί στο 61,8% ή στο 78,6% καθώς η τιμή ανακάμπτει μετά από μια κίνηση προς τα κάτω. Θεωρείται από πολλούς traders και αναλυτές ως χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και στόχων για συναλλαγές.

Επομένως, η Elliot Wave Theory και το Fibonacci retracement είναι αναπόσπαστα κομμάτια της τεχνικής ανάλυσης και μπορούν να είναι  χρήσιμα εργαλεία για Traders και επενδυτές που προσπαθούν να κατανοήσουν τις κινήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και να κάνουν προβλέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις των τιμών.

Παρακάτω διάφοροι σχηματισμοί Τεχνικής Ανάλυσης:

Συμπερασματικά, η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών και μεθόδων που μπορούν να βοηθήσουν τους Traders και τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και να κάνουν προβλέψεις για τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διεξαχθεί μια σε βάθος ανάλυση και να ακολουθήσετε μια καλά μελετημένη επενδυτική στρατηγική.

Γιάννης Λαμπρίδης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *