Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα, που δηλώνουν οι χρήστες/τα μέλη οπουδήποτε στις σελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Value Invest τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους, οι οποίοι αφορούν στις συναλλαγές τους μαζί μας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, και ως εξ αυτού, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με μοναδική εξαίρεση όπου ρητά προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σας γνωστοποιούμε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Value Invest, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Value Invest, κατ’ εξαίρεση δε και μόνο από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών Δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών, οι οποίοι συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών μας Τόπων και με τις υπηρεσίες του.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και από τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση, που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://value-invest.gr/epikoinonia